Giới thiệu

Thành Lợi là một xã duyên giang ở Hữu ngạn sông Đào, một miền sông nước nặng phù sa. Các làng ở xã Thành Lợi xuất hiện khá sớm. xã Thành Lợi nằm trong miền đất Thiên Bản văn hiến, mang trong mình dòng chảy văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc. Hàng năm, xã có hội Thái bình xướng ca ở làng Gạo, hội làng Cốc tưng bừng náo nhiệt, có kho tàng truyện cổ, ca dao, tục ngữ, dân ca phong phú. Nền giáo dục xã Thành Lợi có từ rất sớm. Cho tới những năm 1945, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ toàn dân diệt giặc dốt thì phong trào giáo dục của xã Thành Lợi bắt đầu nổi lên và đặt nền móng cho quá trình phát triển lớn mạnh sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

Khuon vien nha truongCổng truong